Skip to main content
course-thumbnail

Diabetes Management: Self-Monitoring of Blood Glucose (SMBG) and Integrated Personalised Diabetes Management (iPDM)

Enrollment is Closed

ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสำหรับดูแลผู้เป็นเบาหวานมากขึ้นเพื่อให้การดูแลครอบคลุมทุกด้าน เช่น การใช้เครื่องมือสำหรับตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง (Self-Monitoring of Blood Glucose -- SMBG) ซึ่งมีมาตรฐานและข้อจำกัดแตกต่างกัน รวมถึงการใช้ระบบการจัดการภาวะเบาหวานแบบบูรณาการเฉพาะบุคคล (Integrated Personalised Diabetes Management -- iPDM) โดยใช้แอปพลิเคชันเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปรับขนาดยา โดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่ช่วยเรื่องการปรับเปลี่ยน อาหาร การออกกำลังกาย การใช้ยา การตรวจน้ำตาล การปรับขนาดยา และแอปพลิเคชันเพื่อให้อินซูลิน

การให้ความรู้เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานสามารถตรวจน้ำตาลอย่างเป็นระบบ มีการบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ เพื่อปรับเปลี่ยนการรักษาเฉพาะราย รวมถึงระบบการสนับสนุนให้เข้าถึงการตรวจน้ำตาล สามารถช่วยให้การรักษาเบาหวานในประเทศไทยไปถึงเป้าหมายได้


  • หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1 คะแนน
  • วันที่ได้รับการรับรอง: 1 กรกฎาคม 2564
  • วันที่หมดอายุรับคำตอบ: 30 กันยายน 2564

Sponsored by